Verantwoordelijkheid

Hidden

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Vion houdt zich al een aantal jaar bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Terwijl voedselveiligheid een absolute voorwaarde is, streven we er oprecht naar om vlees te produceren met respect voor dier en milieu.

Vion ontwikkelt in een continu proces nieuwe producten, diensten, technologieën en processen om toegevoegde waarde in de keten te creëren. Vion beantwoordt daarmee de steeds veranderende vraag van consumenten en relevante trends, zoals gezondheid en voeding, dierenwelzijn, duurzaamheid en regionale oorsprong.

Hidden

Dierenwelzijn

Vion hanteert strikte procedures en richtlijnen in de omgang met dieren. In het bijzonder voor medewerkers van Vion die betrokken zijn bij de aanvoer van de dieren; de zogenaamde ‘animal welfare officers’. Zij controleren op het dierenwelzijn in slachterijen van Vion. In alle slachterijen wordt door de NVWA toegezien op de correcte omgang met dieren vanaf ontvangst tot en met verdoving en doding.

Hidden

Dierenwelzijn op het boerenerf

Op het boerenerf wordt bewust omgegaan met het dierenwelzijn. De varkenshouders zetten zich daar sterk voor in. Criteria voor een hoger dierenwelzijn zijn daarom in samenwerking met de varkenshouderijen vastgelegd. Het vraaggestuurde marktconcept Good Farming Star van Vion is daar een goed voorbeeld van.

In de keten gebruiken we hoogwaardige technologie om de gezondheid van mens en dier te garanderen en het welzijn van de dieren te optimaliseren. Om de integriteit van dieren te waarborgen maakt Vion geen gebruik van (producten van) dieren waarin op kunstmatige wijze genetische aanpassingen zijn doorgevoerd.

Castratie
Castratie van beerbiggen draagt bij aan het voorkomen van vlees met een afwijkende geur. Dit is echter een pijnlijke ingreep voor de dieren. Vion maakt zich daarom sterk voor de ontwikkeling van marktgerichte concepten waarin castratie van beerbiggen wordt uitgesloten. We waarborgen met specifieke tests dat er geen varkensvlees in de vers-vleesmarkt komt met een afwijkende geur. Gelijktijdig waarborgen we de kwaliteit van het vlees.

Lees meer over dierenwelzijn tijdens transport en het slachtproces in ons MVO-rapport.

Hidden

Onder andere door FarmingNet
kunnen we continu sturen op
het verlagen van antibioticagebruik

Hidden

Diergezondheid & voedselveiligheid

Diergezondheid – en dus voedselveiligheid – staat hoog op de agenda. Onder andere door FarmingNet kunnen we continu sturen op het verlagen van antibioticagebruik. Daarnaast bewaken we veel strenger dat wettelijk verplicht de risico’s. Dat doen we vanuit onze maatschappelijke verantwoording voor de volksgezondheid. Denk aan de miljoenen consumenten, maar ook aan de werkomstandigheden voor de eigen medewerkers. Ook nemen we onze verantwoordelijkheid ten aanzien van diergezondheid. Door de continu te monitoren, controleren en te verbeteren kunnen we, waar nodig, passende maatregelen nemen.

Lees meer over voedselveiligheid in ons MVO-rapport.
Hidden

Verminderen van antibioticagebruik

Vion heeft de overtuiging dat het gebruik van antibiotica waar mogelijk moet worden teruggedrongen in de dierhouderij. In diverse landen waar Vion actief is – waaronder Nederland – worden initiatieven genomen om dit te bereiken. Variërend van resistentieonderzoek en gezondheidsplannen tot registratie- en benchmarkprogramma’s op het boerenerf.

De basis van het verminderen van het antibioticagebruik ligt in de stallen. De varkenshouder, voeradviseur, dierenarts en technische kwaliteitsmanager en buitendienstmedewerker van Vion kijken aandachtig naar de conditie van de dieren en bespreken de mogelijke verbeteringen.

De overzichten uit het managementinformatiesysteem FarmingNet geven de spek- en spierdikte, vleespercentages en geconstateerde afwijkingen aan karkas en organen weer. Een lichte verhoging op bijvoorbeeld het aantal afwijkende levers op één varkenshouderij valt op en hier kan direct gericht actie op worden ondernomen.

De kracht zit in de samenwerking, aangezien door kennis te delen uit diverse hoeken er meerdere verbetervoorstellen gedaan kunnen worden. Dat gaat van het aanpassen van de behandelingen tot aan strakke voerschema’s gericht op bijvoorbeeld een vlot geboorteproces. FarmingNet maakt het mogelijk om snel een goed beeld te krijgen van de gezondheidstoestand op een bedrijf.

Lees meer over antibioticagebruik in ons MVO-rapport.

Hidden

Good Farming marktconcepten

Diergezondheid is een belangrijk aandachtspunt binnen de Good Farming marktconcepten. Een goede gezondheid van de dieren is onmisbaar voor goede technische en economische resultaten. Daarnaast wordt ook de maatschappelijke acceptatie rondom antibioticagebruik steeds kleiner. Binnen Good Farming Star gelden bijvoorbeeld strengere eisen op het gebied van gezondheidsmanagement, waaronder antibioticagebruik.

Hidden

Slimmer toezicht in Vion slachterijen

In de Vion slachterijen controleren keuringsassistenten en dierenartsen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) alle karkassen, organen en het vlees. Steekproefsgewijs worden monsters genomen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Vion hebben in 2012 een convenant afgesloten met daarin afspraken over het vernieuwde toezicht op de slachterijen van Vion.

De NVWA wordt automatisch en digitaal geïnformeerd met relevante gegevens over bijvoorbeeld hygiëne en voedselveiligheid. Daarmee wordt de kwaliteit en doelmatigheid van het toezicht verder verbeterd en de zogenoemde toezichtslast voor de ondernemers verminderd. Deze nieuwe manier van controleren is goedkoper en eenvoudiger voor zowel Vion als voor de NVWA.

Hidden

Vion houdt scherp toezicht op
het naleven van de regels

Hidden

Ketenkeuring

Vion verzamelt, verwerkt en beheert informatie uit de voorgaande schakels in de keten. Door dit helder en complete overzicht van de keten kunnen we de (voedsel)veiligheid van onze producten waarborgen. Denk hierbij onder andere aan de gezondheidssituatie van een dier, de kwaliteitskenmerken van het vlees en de gegevens van de kwaliteitscontroles. Dit ketenkwaliteitssysteem is gebaseerd op internationale normen.

Controle vindt plaats door afnemers en onafhankelijke instanties, zoals de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Daarnaast houdt Vion zelf ook scherp toezicht op het naleven van de regels. Om onze producten in de slachterijen te identificeren en te volgen, maken we onder meer gebruik van barcodes. Daarmee leggen we op efficiënte wijze veel informatie over het product vast die bij het product horen. Zo weten we precies waar onze producten heen gaan. Daardoor kan Vion direct de koppeling leggen tussen de eindproducten en informatie uit de productieketen.

Lees meer over traceerbaarheid en productintegriteit in ons MVO-rapport.

Hidden

Vion participeert actief bij de
doorontwikkeling van kwaliteitsstandaarden

Hidden

Kwaliteitsbeleid

Er zijn vier uitgangspunten die het kwaliteitsbeleid van Vion inhoud en sturing geven:

  1. De wensen van de consument en de klant;
  2. Wetenschappelijke kennis op het gebied van voedselveiligheid, dierenwelzijn en diergezondheid;
  3. Integriteit van het product en het productie proces;
  4. Transparantie naar de consument en de maatschappij.

De wensen van de consument en de afnemer worden vertaald naar vooraanstaande kwaliteitsstandaarden waaraan Vion voldoet en bij de doorontwikkeling actief participeert. Dit zijn onder andere IFS, BRC, GlobalGAP, IKB, QS. Integriteit van het product en proces is vastgelegd in de Integriteitsstandaard bij IFS. Transparantie wordt door Vion uitgedragen door openheid te geven over wat er gebeurt binnen de locaties op het gebied van kwaliteit. Daarnaast wordt transparantie ook uitgedragen door ‘one voice to the customer’, naar onze afnemers, de autoriteiten en maatschappij.