Uitgangspunten kwaliteitsbeleid Vion

Er zijn vier uitgangspunten die het kwaliteitsbeleid van Vion inhoud en sturing geven:

 1. De wensen van de consument en de klant;
 2. Wetenschappelijke kennis op het gebied van voedselveiligheid, dierenwelzijn en diergezondheid;
 3. Integriteit van het product en het productie proces;
 4. Transparantie naar de consument en de maatschappij.

De wensen van de consument en de afnemer worden vertaald naar vooraanstaande kwaliteitsstandaarden waaraan Vion Food voldoet en bij de doorontwikkeling actief participeert. Dit zijn onder andere IFS, BRC, GlobalGAP, IKB, QS. Integriteit van het product en proces is vastgelegd in de Integriteitsstandaard bij IFS. Transparantie wordt door Vion uitgedragen door openheid te geven over wat er gebeurt binnen de locaties op het gebied van kwaliteit. Daarnaast wordt transparantie ook uitgedragen door ‘one voice to the customer’, naar onze afnemers, de autoriteiten en maatschappij.

Toepassing

De toepassing van kwaliteitssystemen, -standaarden en controlesystemen van Vion wordt gestuurd volgens twee lijnen:

 • Inhoud van het systeem
  HACCP-certificering op het gebied van voedselveiligheid, consumentenacceptatie, productintegriteit, transparantie, dierenwelzijn en diergezondheid;
 • Management
  Heldere afspraken met het management omtrent organisatiestructuur, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met als resultaat een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.

De Vion kwaliteitssystemen zijn er ook op gericht om van elkaar leren en in te zetten op continue verbetering. Door inzicht in de risico’s binnen de organisatie te analyseren en te delen is de beheersing van de kwaliteit binnen Vion goed verankerd. Ook de financiële risico’s die samenhangen met kwaliteit zijn met deze werkwijze inzichtelijk.


Verantwoordelijkheid
Als het gaat om voedselveiligheid, productintegriteit, transparantie, dierenwelzijn en diergezondheid is Vion zich als voedselproducent bewust van en neemt zij haar verantwoordelijkheid. Met name op het gebied van voedselveiligheid, dierenwelzijn, productintegriteit en transparantie loopt Vion voorop. Mede gedragen door de Nederlandse overheid wordt de kennis en deskundigheid van Vion internationaal geaccepteerd. Dit is de basis voor een verantwoorde en effectieve inzet van kwaliteitssystemen binnen het bedrijfsleven met een wereldwijde markttoegang.

Kwaliteit en controle

In grote lijnen zijn er vier processen die dagelijks aantonen dat de kwaliteit binnen Vion is beheerst en geborgen:

 • Vion Quality Mark: eigen verificatie processen. Monitoring wordt decentraal, per locatie uitgevoerd volgens een vast gemeenschappelijk protocol. De verkregen gegevens worden in een centrale database opgeslagen. De verschillende managementniveaus (corporate, business unit, locatie en zelfs op afdelingsniveau) werken met deze analyses aan continue verbetering van de processen. De toepassing van de interne standaarden wordt via peer-review systemen geborgd. Peer-review betekent dat kwaliteitsmanagers van andere vestigingen interne audits uitvoeren bij de zusterbedrijven.

 • Externe auditoren, third-party audits: geaccrediteerde certificerende instellingen voeren aangekondigde en niet-aangekondigde audits uit en certificeren de bedrijven van Vion. Voorbeelden van deze externe auditoren zijn Lloyds en SGS.

 • Afnemers van Vion: een aantal afnemers van Vion voert aangekondigde en niet-aangekondigde controles uit op de kwaliteitssystemen bij Vion. Een voorbeeld hiervan is Tesco. Tesco controleert onaangekondigd het voedselveiligheidssysteem en de borging van dierenwelzijn.

 • Overheden: naast de bovengenoemde drie marktgestuurde controlesystemen houdt ook de overheid continu toezicht op het proces. In de slachterijen is tijdens de productie een dierenarts van de autoriteiten aanwezig. Vion richt zich ook op export naar landen buiten de Europese Unie. Dit betekent dat naast deze lokale bevoegde autoriteiten regelmatig dierenartsen van andere overheden, zoals de Verenigde Staten, China, Rusland en Australië, de productielocaties van Vion controleren.

Controleactiviteiten

De controleactiviteiten van de bevoegde (Nederlandse NWVA en buitenlandse) autoriteiten bestaan vooral uit:

 • Analyse van de eigen private kwaliteitssystemen van de onderneming en specifiek de gevarenanalyse door het bedrijf zelf;
 • De benoeming van de kritische punten in het proces;
 • Toezicht op de kritische punten in de onderneming.
 • De aanwezigheid van een effectief systeem van corrigerende en preventieve maatregelen;
 • Evaluatie van de effectiviteit van de kwaliteitsprocessen om te bepalen of deze aan de eisen voldoen;
 • Goede vastlegging en rapportage van alle kwaliteitsgegevens binnen de onderneming.

De kwaliteitssystemen van Vion zorgen voor de beheersing van de kritische processen binnen de onderneming en een continue verbetering en borging van de kwaliteit van het proces en het product. Daarnaast vindt er continu toezicht plaats op de processen door de eigen Vion systemen, afnemers en de autoriteiten. Het goed functioneren van de kwaliteitssystemen is dus altijd aantoonbaar.


Relevantie

Vele productielocaties van Vion hebben toegang tot de wereldmarkt van voedsel. Toegang tot de wereldmarkt biedt een unieke positie voor afnemers die in alle regio’s van de wereld onder gelijke kwaliteitsspecificaties inkopen. Ook andere aspecten die verbonden zijn aan het product, zoals ‘organic’ (biologisch) en hogere welzijnsstandaarden voor dieren (Beter Leven keurmerk in Nederland en Tierschutzlabel in Duitsland), worden wereldwijd door Vion vermarkt.

Volg VION

Actuele varkensprijzen - lees meer

  Week 13 Week 
Vleesvarkens € 1.95 Onbekend
Slachtzeugen € 1.76 Onbekend
Biggen € 74.50 Onbekend
Kilogram-verrekenprijs Biggen € 0.82 Onbekend

Nieuws

PLUS richt in samenwerking met Vion unieke, transparante keten in

Varkenshouderij Overesch wint Modderpoelverkiezing 2019

Vion zet warmtemaatregelen in met betrekking tot transport en slachterijen bij hoge temperaturen

Distrifresh met eerste twee 100% elektrisch aangedreven koeltrailers de weg op

Vion verplaatst productieactiviteiten Vleesindustrie Valkenswaard naar andere locaties