Diergezondheid

Diergezondheid - en dus voedselveiligheid - staat hoog op de agenda. Onder andere door Farmingnet kunnen we continu sturen op het verlagen van antibioticagebruik. Daarnaast bewaken we in veel strenger dat wettelijk verplicht de risico’s. Dat doen we vanuit onze maatschappelijke verantwoording voor de volksgezondheid. Denk aan de miljoenen consumenten, maar ook aan de werkomstandigheden voor de eigen medewerkers. Ook nemen we onze verantwoordelijkheid ten aanzien van diergezondheid. Door de continu te monitoren, controleren en te verbeteren kunnen we, waar nodig, passende maatregelen nemen.

Hoe antibioticagebruik te verminderen?

Vion heeft de overtuiging dat het gebruik van antibiotica waar mogelijk moet worden teruggedrongen in de dierhouderij. In diverse landen waar Vion actief is – waaronder Nederland – worden initiatieven genomen om dit te bereiken. Variërend van resistentieonderzoek en gezondheidsplannen tot registratie- en benchmarkprogramma’s op het boerenerf.

Aanpak

De basis van het verminderen van het antibioticagebruik ligt in de stallen. De varkenshouder, voeradviseur, dierenarts en technische kwaliteitsmanager en buitendienstman van Vion kijken aandachtig naar de conditie van de dieren en bespreken de mogelijke verbeteringen.

De overzichten uit het managementinformatiesysteem Farmingnet geven de spek- en spierdikte, vleespercentages en geconstateerde afwijkingen aan karkas en organen weer. Een lichte verhoging op bijvoorbeeld het aantal afwijkende levers op één varkenshouderij valt op en hier kan direct gericht actie op worden ondernomen.

De kracht zit in de samenwerking, aangezien door kennis te delen uit diverse hoeken er meerdere verbetervoorstellen gedaan kunnen worden. Dat gaat van het aanpassen van de behandelingen tot aan strakke voerschema’s gericht op bijvoorbeeld een vlot geboorteproces. Farmingnet maakt het mogelijk snel een goed beeld te krijgen van de gezondheidstoestand op een bedrijf.

Marktconcepten

Diergezondheid is een belangrijk aandachtspunt binnen de Good Farming marktconcepten. Een goede gezondheid van de dieren is onmisbaar voor goede technische en economische resultaten. Daarnaast wordt ook de maatschappelijke acceptatie rondom antibioticagebruik steeds kleiner. Binnen Good Farming Star gelden bijvoorbeeld strengere eisen op het gebied van gezondheidsmanagement, waaronder antibioticagebruik.

Maatregelen van de overheid

De maatregelen van de Nederlandse overheid omvatten eisen die onder andere worden gesteld aan het afvoeren en verzamelen van dieren en aan hygiëne, reiniging en ontsmetting. Ook is vastgelegd dat we de insleep van ziektes door bezoekers zoveel mogelijk moeten voorkomen. Het terugdringen van antibioticagebruik wordt onder andere gerealiseerd via Good Veterinary Practice (GVP) en via de witte lijst van toegestane antibiotica in IKB.

Slimmer toezicht in Vion slachterijen

In de Vion slachterijen controleren keuringsassistenten en dierenartsen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) alle karkassen, organen en het vlees. Steekproefsgewijs worden monsters genomen.


De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Vion hebben in 2012 een convenant afgesloten met daarin afspraken over het vernieuwde toezicht op de slachterijen van Vion.


De NVWA wordt automatisch en digitaal geïnformeerd met relevante gegevens over bijvoorbeeld hygiëne en voedselveiligheid. Daarmee wordt de kwaliteit en doelmatigheid van het toezicht verder verbeterd en de zogenoemde toezichtslast voor de ondernemers verminderd. Deze nieuwe manier van controleren is goedkoper en eenvoudiger voor zowel Vion als voor de NVWA.

Volg VION

Actuele varkensprijzen - lees meer

  Week 13 Week 14
Vleesvarkens € 1.95 € 1.95
Slachtzeugen € 1.76 Onbekend
Biggen € 74.50 Onbekend
Kilogram-verrekenprijs Biggen € 0.82 Onbekend

Nieuws

PLUS richt in samenwerking met Vion unieke, transparante keten in

Varkenshouderij Overesch wint Modderpoelverkiezing 2019

Vion zet warmtemaatregelen in met betrekking tot transport en slachterijen bij hoge temperaturen

Distrifresh met eerste twee 100% elektrisch aangedreven koeltrailers de weg op

Vion verplaatst productieactiviteiten Vleesindustrie Valkenswaard naar andere locaties